Υποστήριξη της Ελληνικής Γλώσσας στο FreeBSD

Νικόλαος Κόκκαλης

$FreeBSD: head/el_GR.ISO8859-7/articles/greek-language-support/article.xml 39632 2012-10-01 11:56:00Z gabor $

$FreeBSD: head/el_GR.ISO8859-7/articles/greek-language-support/article.xml 39632 2012-10-01 11:56:00Z gabor $

Αυτό το κείμενο δίνει οδηγίες για τις ρυθμίσεις που χρειάζονται, ώστε να μπορούμε να διαβάσουμε και να γράψουμε Ελληνικά στο FreeBSD, τόσο σε κατάσταση κονσόλας όσο και χρησιμοποιώντας το γραφικό περιβάλλον Xorg.


1 Εισαγωγή

Η ρύθμιση της υποστήριξης του FreeBSD για την Ελληνική γλώσσα είναι αρκετά εύκολη, σε κάθε επίπεδο. Με σχετικά λίγες ρυθμίσεις, μπορεί να γράψει και να διαβάσει κανείς σωστά Ελληνικά με την επίσημη κωδικοποίηση ISO/IEC 8859-7, τόσο σε κατάσταση κονσόλας όσο και μέσα από το γραφικό περιβάλλον Xorg. Αν και οι ρυθμίσεις που αφορούν αποκλειστικά στο FreeBSD είναι αυτές της κονσόλας, εδώ θα αναφερθούν και αυτές που αφορούν και τα Xorg αλλά και τις επιμέρους εφαρμογές.

Αφού διαβάσετε αυτό το άρθρο θα ξέρετε:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.